Lenntech <!-- PLUGIN:LANGUAGE:water_treatment_and_purification --> Lenntech <!-- PLUGIN:LANGUAGE:water_treatment_and_purification -->

LOFTOP CL Filter Cartridge

Model Name

Part Number

LT-20-0,5-A-CL (8L) LT-20-0,5-A-CL (8L)
LT-20-1-A-CL (8L) LT-20-1-A-CL (8L)
LT-20-10-A-CL (8L) F5880409
LT-20-120-A-CL (8L) LT-20-120-A-CL (8L)
LT-20-20-A-CL (8L) F5880470
LT-20-30-A-CL (8L) LT-20-30-A-CL (8L)
LT-20-40-A-CL (8L) F5880410
LT-20-5-A-CL (8L) LT-20-5-A-CL (8L)
LT-20-70-A-CL (8L) LT-20-70-A-CL (8L)
LT-20-90-A-CL (8L) LT-20-90-A-CL (8L)
LT-40-0,5-A-CL (4L) LT-40-0,5-A-CL (4L)
LT-40-1-A-CL (4L) F5880448
LT-40-10-A-CL (4L) F5881431
LT-40-120-A-CL (4L) LT-40-120-A-CL (4L)
LT-40-20-A-CL (4L) F5880491
LT-40-30-A-CL (4L) F5882036
LT-40-40-A-CL (4L) F5881465
LT-40-5-A-CL (4L) F5881464
LT-40-70-A-CL (4L) F5880451
LT-40-90-A-CL (4L) F5881468

Presentation LOFTOP CL Produit

A propos de Lenntech

Lenntech BV
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft

tel: +31 152 755 715
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved