Lenntech <!-- PLUGIN:LANGUAGE:water_treatment_and_purification --> Lenntech <!-- PLUGIN:LANGUAGE:water_treatment_and_purification -->

LOFSORB Filter Cartridge

Model Name

Part Number

LA-10-E-2-02 (30M) F5880511
LA-20-E-1-01 (16M) F5880430
LA-20-E-2-01 (16M) F5880431
LA-20-E-2-02 (30M) F5880513
LA-20-E-3-01 (16M) F5880432
LA-20-E-3-04 (6M) F5880515
LA-30-E-1-01 (16L) F5881506
LA-30-E-2-01 (16L) F5880408
LA-30-E-2-02 (15L) F5880516
LA-30-E-3-01 (6L) F5880434
LA-4-E-1-01 (50M) F5880518
LA-4-E-2-01 (50M) F5880411
LA-4-E-3-01 (50M) F5880426
LA-5-E-1-01 50M) F5882005
LA-5-E-2-01 (50M) F5881898
LA-5-E-2-02 (60M) F5880520
LA-5-E-3-01 (50M) LA-5-E-3-01 (50M)
LA-9-E-1-01 (25M) F5880427
LA-9-E-2-01 (25M) F5880428
LA-9-E-2-02 (30M) F5880524
LA-9-E-3-01 (25M) F5880429
LA-9-E-3-04 (12M) F5880526

Presentation LOFSORB Produit

A propos de Lenntech

Lenntech BV
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft

tel: +31 152 755 715
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2017 Lenntech B.V. All rights reserved